FORRETNINGSBETINGELSER

Advokatfirmaet Højbjerg ApS forretningsbetingelser gælder for den juridiske bistand og de ydelser, som firmaet leverer til klienten, medmindre andet skriftligt er aftalt. Forretningsbetingelserne gælder for opgaver, der overlades firmaet den 1. februar 2014 eller senere.


 
1.            OPGAVENS OMFANG OG UDFØRELSE

 

1.1          For hver opgave aftales omfanget af den juridiske bistand og andre ydelser mellem firmaet og klienten.

1.2          Den juridiske bistand vil blive udført i overensstem­melse med Advokatrådets advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater og anden rele­vant lovgivning.

1.3          Advokatfirmaet er undergivet reglerne i hvidvaskloven og skal derfor i det i loven fastsatte omfang indhente og opbevare identitetsoplysninger om klienter.

1.4          Alle sagsakter vil blive opbevaret på firmaets arkiv i mindst 5 år fra sagens afslutning. Opbevaring kan være i elektronisk form. Alle originaldokumenter ud­leveres til klienten ved en sags afslutning.

  1. 2.             HONORAR OG FAKTURERING

2.1.      Firmaet fastsætter honoraret med udgangs-punkt i arbejdets omfang, herunder under hensyntagen til, om der er udført arbejde udenfor normal arbejdstid og arbejde af særligt hastende karakter, den interesse sagen repræsenterer for klienten, værdien af firmaets ydelser, det med opgavens udførelse forbundne ansvar, sagens kompleksitet, graden af den specialist-viden, der er anvendt i sagen og det op-nåede resultat.

2.2.      Opgaverelaterede udlæg og omkostninger, herunder rejse- og opholdsudgifter, forplejning, gebyrer, større kopierings- og for-sendelsesudgifter betales af klienten ud over honoraret.

2.3.      Klienten vil efter anmodning få et overslag over ho­norarets størrelse, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. Kan honoraret ikke oplyses, vil de timepriser, der tages udgangspunkt i, kunne oplyses, og klienten vil løbende kunne få oplyst det samlede antal an­vendte timer. I forbrugerforhold vil klienten modtage oplysninger om honoraret, inden arbejdet påbegyn­des, i overensstemmelse med gældende regler.

2.4.      Firmaet er berettiget til at fakturere optjent honorar a conto 2 måneder bagud. Klienten skal på forlangende betale et depositum af passende størrelse, typisk svarende til et kvartals anslået honorar. Større eksterne omkostninger, herunder udlæg, kan kræves forudbetalt eller betalt umiddelbart efter udlæggets afholdelse. Depositum henstår til sikkerhed for slutafregning, hvorfor der ved a conto fakturering ikke modregnes i depositum.

2.5.      Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra fak­turadatoen. Ved forsinket betaling betales rente i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

2.6.      Klientmidler forvaltes efter gældende regler og vil blive indsat på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med gældende regler.

3.            FORTROLIGHED

3.1.      Firmaet er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget fra klienten eller om klienten fortroligt. I øvrigt forpligter firmaet sig til at overholde den til enhver tid gældende tavshedspligt for advokater.

3.2.      Firmaet vil som udgangspunkt kommunikere pr. e-mail. E-mails vil ikke blive krypteret, medmindre klienten konkret kræver dette. Det forudsættes således, at klienten er indforstået med, at også sådanne informationer af fortrolig karakter udveksles pr. e-mail, og at denne udveksling, som følge af den manglende kryptering, kan være behæftet med risiko for, at fortrolige oplysninger som følge af denne kommunikationsform kommer til andres kundskab.

4.            IMMATERIELLE RETTIGHEDER

4.1.      Firmaet har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til skriftligt mate­riale, som firmaet leverer til klienter i forbindelse med sager. Klienter har alene ret til at benytte materialet til det aftalte formål.

5.            ANSVARSBEGRÆNSNING

5.1.      Firmaet er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Firmaet er ansvarsforsikret i Codan.

5.2.      Firmaets ansvar, herunder for partnere og medarbej­dere, er dog begrænset til et beløb på maksimalt DKK 2,5 mio. pr. advokat pr. forsikringsår.

5.3.      Firmaet kan endvidere ikke gøres ansvarlig for dag- el­ler konventionalbodskrav, som klienter måtte ifalde overfor tredjemand. Firmaet påtager sig intet ansvar overfor tredjemand, som er en følge af klienters anvendelse af materiale eller rådgivning ydet af firmaet.

5.4.      Firmaet, herunder partnere og medarbejdere, er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

5.5.      Firmaet, herunder partnere og medarbejdere, hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som firmaet har henvist til (herunder udenlandske advokat-forbindelser), ligesom firmaet, herunder partnere og medarbejdere, ikke hæfter for fejl begået af un­derleverandører, som efter aftale med klienter er overladt løsningen af dele af opgaven.

6.            ÆNDRINGER OG FORTOLKNING

6.1.      Disse forretningsbetingelser kan ændres af firmaet uden varsel og gældende for nye sager, der påbe­gyndes efter ændringen.

6.2.      Ved forståelsen af disse betingelser skal alle aspekter af en transaktion eller et forretningsforhold forstås som ét forhold, uagtet det involverer flere juridiske personer, der er associeret med klienten, og uagtet om disse juridiske personer faktureres separat. Tilsvarende skal alle juridiske personer, der er associeret med klienten, samlet betragtes som én klient i relation til disse betingelser.

7.            LOVVALG OG VÆRNETING

7.1.      Firmaets rådgivning og disse forretnings-betingelser er underlagt dansk ret (eksklusiv eventuelle lovvalgsregler).

7.2.      Enhver tvist, som måtte opstå mellem firmaet og klienten, kan alene indbringes for de danske domstole.

7.3.      I tilfælde af utilfredshed med firmaets rådgivning eller behandling af sagen i øvrigt kan klienten til enhver tid kontakte den ansvarlige partner. Firmaet er underlagt de Advokatetiske Regler, som udstedes af Advokatsamfundet. Klienten kan indbringe klager over rådgivningen og det beregnede salær for Advokatrådet/ Advokatnævnet.

De Advokatetiske Regler kan findes på www.advokatsamfundet.dk.